Panský lom, Liberec

Liberec 46001 www.speleolbc.cz
ivan.rous@muzeumlb.cz
Telefon: +420 724 168 591
Přírodní památka Panský lom se nachází v Liberci, nedaleko Horního Hanychova.

Vlastní chráněné území tvoří opuštěný vápencový lom (devonské stáří horniny) v severovýchodním úbočí Hlubockého hřbetu, zvaný též Michlerův. Stěny lomu jsou kolmé, místy až 35 m vysoké, při úpatí překryté osypovými kužely. Významnou součástí lomu je hluboká puklinová jeskyně známá jako „Hanychovská“, která začíná asi 9 m hlubokou propástkou a pokračuje složitým puklinovým systémem v délce asi 130 m. Podstatná část jeskyně byla však v minulosti odtěžena a rovněž bývalá krápníková výzdoba byla zničena ještě v době, kdy vchod do jeskyně nebyl pro veřejnost uzavřen.

Jeskynní systém je významným zimovištěm netopýrů v oblasti Ještědského hřbetu – z celkem 13ti zde zjištěných druhů jsou tři silně ohrožené (Myotis bechsteini, M. myotis a Nyctalus leisleri), dva ohrožené. Prostor lomu se vyznačuje bohatou květenou, vázanou zde na otevřené vápencové skalní stěny a mělké půdy při okraji lomu, např. skupinu kapraďorostů zastupuje sleziník červený  (Asplenium trichomanes) a doubravník vápencový (Gymnocarpium robertianum), dále tu roste hruštice jednostranná (Orthilia secunda), hruštička menší a okrouhlolistá (Pyrola minor, P. rotundifolia), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) a na vlhkém osypu ohrožený prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii).  

Na prostor lomu navazuje květnatá bučina s bohatou populací kyčelnice devítilisté (Dentaria enneaphyllos), žindavy evropské (Sanicula europaea) či sevzácnou kapradinou laločnatou (Polystichum aculeatum).

K význačným zde zjištěným zástupcům živočišných druhů kromě netopýrů patří ohrožený mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a ropucha obecná (Bufo bufo), na skalní římse hnízdí krkavec velký (Corvus corax). Průzkum bezobratlých prokázal  výskyt několika reliktních druhů  (např. drabčíků či střevlíka Cychrus attenuatus) a tím dotvrdil značnou zachovalost území a její přírodovědnou hodnotu.

Hanychovská jeskyně

Hanychovská jeskyně měří zhruba 135 metrů a je tvořena převážně těšnými kanály. Směrem od stropu do počvy přecházejí kanály v úzké pukliny. Hned za vchodem se nachází zvonovitá propástka o průměru od 3 do 6 metrů a celkové hloubce 12 metrů.

Z jejího dna vede úzký kanálek, který se po 6 metrech komí k SV. Dále jeskyně pokračuje již zmíněnými kanály s několika menšími komínovitými prostorami a končí neprůležnými puklinami. Výzdoba je z 99 % zničena slaboduchými návštěvníky. Jen v zadní těžko dostupné části zůstalo několik neporušených krápníků a záclon. Stěny jeskyně pokrývají sintry.

V jeskyni se pracuje na čištění a prohlubování vstupní propástky.

Ubytování v okolí

Pension Tip Pension Tip
Liberec
(1,64km)
Pension Trelyub Pension Trelyub
Liberec
(2,35km)
Apartmány a Pension Trelyub Apartmány a Pension Trelyub
Liberec
(2,35km)
Pytloun Design Hotel**** Pytloun Design Hotel****
Liberec
(2,92km)
Penzion Alpina Penzion Alpina
Liberec
(3,37km)
toplist